Vi går ind for vikarers retsstilling

LOV nr 595 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2016

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-628

Senere ændringer til forskriften LOV nr 1369 af 16/12/2014

Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1 - Lovens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 2 - Vikarbureauets forpligtelser

Kapitel 3 - Brugervirksomhedens forpligtelser

Kapitel 4 - Straffebestemmelser m.v.

Kapitel 5 - Ikrafttræden m.v.

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde, EU-Tidende 2008, nr. L 327, side 9. Endvidere udnyttes med loven artikel 3, stk. 9, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. 4