Jobsøgende

Hos All Recruit hjælper vi vores kunder med at finde nye medarbejdere. Vi koncentrerer os hovedsagligt om følgende brancher:

  • IT
  • Kontor & administration
  • Lager & logistik
  • Byg & anlæg
  • Salg & kommunikation
  • Distribution
  • Forsikring & Pension

Hvis du er aktivt jobsøgende eller bare er klar til nye udfordringer, er du meget velkommen til at oprette din profil hos os.

Vi behandler alle ordentligt og sætter en ære i at hjælpe virksomheden og medarbejderen med at finde det perfekte match, der forhåbentlig ender med et længere ”ægteskab”.

Indtaste dine relevante oplysninger, kompetencer samt mulighed for at uploade ansøgning og billede.

Har du også dit CV på engelsk, kan det være en fordel at vedhæfte dette, da flere af vores kunder har engelsk som koncernsprog.

Bliv en del af vores emnebank

Du kan blive optaget i vores emnebank, som vi bruger aktivt, når vi søger medarbejdere til vores kunder.

Det er vigtigt at du gør dig umage med at udfylde alle dine data i uddannelse, erhvervserfaring osv., da data bliver brugt til at genere et standard CV, der kan sendes til vores kunder.

Det er gratis at blive optaget, og dine informationer bliver behandlet med diskretion og professionalisme. I det øjeblik vi har en stilling, som matcher dine kvalifikationer og ønsker, kontakter vi dig. Hvis du er interesseret i jobbet, vil du blive præsenteret for kunden og indstillet til stillingen.

Der bliver ikke sendt noget ud der indeholder personlige data eller billeder. Vi gemmer dit CV i 6 mdr., hvorefter dit CV slettes fra vores database. Kommer du i arbejde og ønsker at få slettet dit CV fra vores database, opnås dette ved at sende en mail til Info@all-recruit.dk.

Vær opmærksom på alle dokumenter der uploades skal være PDF.

Vi går ind for vikarers retsstilling

LOV nr 595 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2016

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet
Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-628

Senere ændringer til forskriften LOV nr 1369 af 16/12/2014
Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet
følgende lov:

§ 1. Loven finder anvendelse på vikarer, som har indgået en arbejdsaftale eller et ansættelsesforhold med et dansk eller et udenlandsk vikarbureau og af vikarbureauet udsendes til brugervirksomheder i Danmark for midlertidigt at udføre arbejdsopgaver under disses tilsyn og ledelse.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på offentlige og private virksomheder, som er vikarbureauer eller brugervirksomheder, og som udøver en økonomisk aktivitet, uanset om de virker med gevinst for øje.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på arbejdsaftaler og ansættelsesforhold, der er indgået inden for rammerne af et specifikt offentligt eller offentligt støttet program, som vedrører sociale og beskæftigelsesmæssige tiltag med henblik på erhvervsuddannelse, integration på arbejdsmarkedet eller omskoling.
§ 2. I denne lov forstås ved:

1) Vikarbureau:
En fysisk eller juridisk person, som indgår en arbejdsaftale eller et ansættelsesforhold med vikarer med henblik på at udsende dem til brugervirksomheder for midlertidigt at udføre arbejdsopgaver under disses tilsyn og ledelse.

2) Vikar:
En lønmodtager, som har indgået en arbejdsaftale eller et ansættelsesforhold med et vikarbureau med det formål at blive udsendt til en brugervirksomhed for midlertidigt at udføre arbejdsopgaver under dennes tilsyn og ledelse.

3) Brugervirksomhed:
Enhver fysisk eller juridisk person, for hvem og under hvis tilsyn og ledelse en vikar midlertidigt udfører en arbejdsopgave.

4) Udsendelse:
Den periode, hvor vikaren midlertidigt udfører arbejdsopgaver i brugervirksomheden under dennes tilsyn og ledelse.

§ 3. Vikarbureauet skal sikre, at vikaren under dennes udsendelse til en brugervirksomhed, for så vidt angår arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og aflønning, mindst har vilkår svarende til, hvad der ville have været gældende i medfør af lovgivning, kollektive overenskomster eller andre bindende generelle bestemmelser, hvis vikaren havde været ansat direkte af brugervirksomheden til udførelse af samme arbejdsopgave.

Stk. 2. Ved anvendelsen af stk. 1 finder de regler, der gælder i brugervirksomheden i medfør af lovgivning, kollektive overenskomster eller andre generelle bestemmelser om beskyttelse af gravide eller ammende kvinder, børn og unge, ligebehandling af mænd og kvinder samt foranstaltninger til bekæmpelse af 1 forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, anvendelse.

Stk. 3. En vikar har efter anmodning til vikarbureauet ret til at få oplysninger om de ansættelsesvilkår, der i henhold til stk. 1 og 2 er gældende under vikarens udsendelse til en brugervirksomhed.

Stk. 4. Et vikarbureau må ikke anvende successive udsendelser af en vikar uden saglig begrundelse herfor.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse, hvis vikarbureauet omfattes af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, hvorved den generelle beskyttelse af vikarer respekteres.

§ 4. Klausuler, der forbyder eller reelt forhindrer, at der efter en udsendelses ophør indgås en arbejdsaftale eller et ansættelsesforhold mellem brugervirksomheden og vikaren, kan ikke gøres gældende af et vikarbureau. Uanset 1. pkt. kan vikarbureauer modtage en rimelig betaling for tjenester, som er ydet brugervirksomheder i forbindelse med udsendelse, ansættelse og uddannelse af vikarer.

Stk. 2. Et vikarbureau må ikke kræve betaling af lønmodtagere som modydelse for at sørge for, at de kan blive ansat i en brugervirksomhed eller indgå en arbejdsaftale med en brugervirksomhed efter at have været udsendt til denne brugervirksomhed.

§ 5. Brugervirksomheden skal sikre, at vikarer informeres om eventuelle ledige stillinger i brugervirksomheden, så de har samme mulighed for at opnå fast beskæftigelse som andre lønmodtagere i den pågældende virksomhed, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis brugervirksomheden kan dokumentere, at vikarer i medfør af en kollektiv overenskomst er sikret samme ret som nævnt i stk. 1.

§ 6. Medmindre forskelsbehandling kan begrundes sagligt, skal vikarer have adgang til brugervirksomhedens kollektive faciliteter og goder, herunder kantine-, børnepasnings- og transportfaciliteter, på samme vilkår som lønmodtagere, der er ansat direkte af den pågældende virksomhed, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis brugervirksomheden kan dokumentere, at vikarer i medfør af en kollektiv overenskomst er sikret samme ret som nævnt i stk. 1.

§ 7. Brugervirksomheder, der er omfattet af lov om information og høring af lønmodtagere eller en kollektiv overenskomst som angivet i den nævnte lovs § 3, skal give passende oplysning om brugervirksomhedens brug af vikarer til de lønmodtagerrepræsentanter, der skal informeres og høres på vegne af de ansatte i brugervirksomheden, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis brugervirksomheden kan dokumentere, at ansatte i medfør af en kollektiv overenskomst er sikret samme ret som nævnt i stk. 1.

§ 8. Overtrædelse af § 4, stk. 2, og § 7, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. Et vikarbureau, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 3, stk. 1-4, straffes med bøde.

Stk. 3. En vikar, hvis rettigheder i henhold til denne lovs § 3, stk. 1-4, og § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, er krænket, kan tilkendes en godtgørelse.

Stk. 4. For vikarer, der er omfattet af en overenskomst som nævnt i § 3, stk. 5, § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 2, kan sager om krænkelse af rettighederne efter en sådan overenskomst, herunder om en godtgørelse svarende til den i stk. 3 nævnte, som ikke bliver behandlet ad fagretlig vej, afgøres ved de civile domstole. 2 Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

§ 10. I lov om tidsbegrænset ansættelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 11. september 2008, foretages følgende ændring: 1. § 2, stk. 2, nr. 1, affattes således: »1) lønmodtagere, der er omfattet af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.,«.

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. / Mette Frederiksen 3

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde, EU-Tidende 2008, nr. L 327, side 9. Endvidere udnyttes med loven artikel 3, stk. 9, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. 4

Ring mig op